FAQ

Pozrite si zoznam častých otázok

Úvod > FAQ
+AKÉ DOKLADY SÚ POTREBNÉ NA PRENÁJOM VOZIDLA?

* Fyzická osoba potrebuje: občiansky preukaz/pas - vodičský preukaz (je potrebné byť držiteľom VP minimálne 2 roky) - tretí platný doklad (platobná karta)

* Právnická osoba potrebuje: výpis z obchodného registra alebo živnostenský list - občiansky a vodičský preukaz osoby, ktorá bude vozidlo používať - zmluvu o prenájme motorového vozidla podpisuje priamo konateľ alebo jeho splnomocnenec

* Minimálny vek vodiča je 21 rokov

+AKÉ SÚ PLATOBNÉ PODMIENKY?

* Platba za prenájom + depozit sa uhrádzajú priamo pri preberaní vozidla platobnou kartou alebo po vzájomnej dohode je možné platbu realizovať aj v hotovosti

* Pre právnické osoby pri pravidelnej spolupráci je možnosť aj platby na faktúru po vzájomnej dohode

* Účtuje sa každých začatých 24 hodín

* Hodnota depozitu závisí od kategórie prenajatého vozidla a o jej výške je nájomca informovaný predom – depozit slúži na pokrytie spoluúčasti pri poškodení vozidla/poistnej udalosti spôsobenej nájomcom; po vrátení nepoškodeného vozidla bude depozit v plnej výške vrátený späť nájomcovi(rovnakou formou, ako bol uhradený)

+AKO PREBIEHA VYZDVIHNUTIE A VRÁTENIE VOZIDLA?

Autopožičovňa Bravacar vám ponúka niekoľko možností:

* Prevzatie alebo vrátenie vozidla v sídle našej spoločnosti na adrese Panónska cesta 34, 851 04 Bratislava – vo vopred dohodnutý termín vás budeme u nás čakať

* Prevzatie alebo vrátenie vozidla na letiskách v rámci EU – táto služba je spoplatnená extra – vyžiadajte si cenovú ponuku, zástupca našej autopožičovne vás bude čakať priamo v príletovej hale zvoleného letiska s tabuľkou s vašim menom a to aj v prípade meškania vášho letu

* Prevzatie alebo vrátenie vozidla na vami určenej adrese – táto služba je spoplatnená individuálne podľa vzdialenosti –stanovenie ceny pre rôzne miesta prebieha indivuálne

* Vyzdvihneme vás na letisku v rámci EU a privezieme vás ku nám do kancelárie, kde vám vozidlo odovzdáme; spoplatnenie tejto služby je individuálne vzhľadom na miesto vyzdvihnutia

+MÔŽE SA S VOZIDLOM CESTOVAŤ DO ZAHRANIČIA?

S vozidlom je možné cestovať v rámci Európy s výnimkou nasledujúcich krajín: Rumunsko, Ukrajina, Albánsko, Srbsko, Kosovo, Bosna a Hercegovina, Macedónsko, Litva, Lotyšsko,Estónsko, Moldavsko

+ČO JE POTREBNÉ UROBIŤ PRI DOPRAVNEJ NEHODE ALEBO PORUCHE VOZIDLA?

Je potrebné bezodkladne kontaktovať našu spoločnosť; riešenie nastavíme individuálne podľa vzniknutej situácie

+JE MOŽNÉ PRENÁJOM PREDĹŽIŤ?

* Predĺženie doby nájmu je možné na základe dohody s našou autopožičovňou a to aj telefonicky, prostredníctvom SMS správy alebo e-mailu

* V prípade oprávneného predĺženia nájmu nájomca hradí cenu za prenájom podľa skutočného počtu dní, ktoré motorové vozidlo užíva vypočítanej podľa dennej sadzby

+AKÉ SÚ ĎALŠIE DôLEŽITÉ INFORMÁCIE K PRENÁJMU VOZIDLA?

* Naša autopožičovňa nezodpovedá za majetok klienta a za veci ponechané vo vozidle

* Ceny sú stanovené dohodou a spoločnosť Bravacar si vyhradzuje právo na ich úpravu

* Nájomca je zodpovedný za prípadné poplatky súvisiace s prevádzkou vozidla počas doby nájmu ako sú pokuty za dopravné priestupky, diaľničné známky mimo SR, parkovné a pod.

* Viacerí vodiči sú bez príplatku, je potrebné nám ich však vopred oznámiť

* Vo všetkých našich vozidlách je zakázané fajčiť

* Vozidlo sa preberá a odovzdáva s plnou nádržou paliva

* Vyhradzujeme si právo v prípade dohodnutej rezervácie a neočakávaných okolností (napr.škodová udalosť na zarezervovanom aute) prenajať zákazníkovi vozidlo rovnakej alebo vyššej kategórie za vopred dohodnutú cenu