FAQ

1. AKÉ DOKLADY SÚ POTREBNÉ NA PRENÁJOM VOZIDLA?

* Fyzická osoba potrebuje:

– občiansky preukaz/pas
– vodičský preukaz (je potrebné byť držiteľom VP minimálne 2 roky)
– tretí platný doklad (platobná karta)

* Právnická osoba potrebuje:

– výpis z obchodného registra alebo živnostenský list
– občiansky a vodičský preukaz osoby, ktorá bude vozidlo používať
– zmluvu o prenájme motorového vozidla podpisuje priamo konateľ alebo jeho splnomocnenec

* Minimálny vek vodiča je 21 rokov

2. AKÝM SPôSOBOM JE MOŽNÉ REZERVOVAŤ VOZIDLO?

* Online prostredníctvom našej web stránky www.bravacar.sk vyplnením Rezervácie na vozidlo alebo zaslaním kontaktného e-mailu na info@bravacar.sk
* Telefonicky na čísle +421 907 171 595

3. AKÉ SÚ PLATOBNÉ PODMIENKY ?

* Platba za prenájom + depozit sa uhrádzajú priamo pri preberaní vozidla platobnou kartou alebo po vzájomnej dohode je možné platbu realizovať aj v hotovosti
* Pre právnické osoby pri pravidelnej spolupráci je možnosť aj platby na faktúru po vzájomnej dohode
* Účtuje sa každých začatých 24 hodín
* Hodnota depozitu závisí od kategórie prenajatého vozidla a o jej výške je nájomca informovaný predom – depozit slúži na pokrytie spoluúčasti pri poškodení vozidla/poistnej udalosti spôsobenej nájomcom; po vrátení nepoškodeného vozidla bude depozit v plnej výške vrátený späť nájomcovi(rovnakou formou, ako bol uhradený)

4. AKO PREBIEHA VYZDVIHNUTIE A VRÁTENIE VOZIDLA?

Autopožičovňa Bravacar vám ponúka niekoľko možností:

* Prevzatie alebo vrátenie vozidla v sidle našej spoločnosti na adrese Panónska cesta 34, 851 04 Bratislava – vo vopred dohodnutý termín vás budeme u nás čakať
* Prevzatie alebo vrátenie vozidla na letiskách v rámci EU – táto služba je spoplatnená sadzbami uvedenými v CENNÍKU; zástupca našej autopožičovne vás bude čakať priamo v príletovej hale zvoleného letiska s tabuľkou s vašim menom a to aj v prípade meškania vášho letu
* Prevzatie alebo vrátenie vozidla na vami určenej adrese – táto služba je spoplatnená individuálne podľa vzdialenosti – cena pre prevzatie/vrátenie vozidla v rámci Bratislavy je uvedená v CENNÍKU; stanovenie ceny pre ostatné mestá prebieha indivuálne
* Vyzdvihneme vás na letisku v rámci EU a privezieme vás ku nám do kancelárie, kde vám vozidlo odovzdáme; spoplatnenie tejto služby je individuálne vzhľadom na miesto vyzdvihnutia

5. MÔŽE SA S VOZIDLOM CESTOVAŤ DO ZAHRANIČIA?

* S vozidlom je možné cestovať v rámci Európy s výnimkou nasledujúcich krajín: Rumunsko, Ukrajina, Albánsko, Srbsko, Kosovo, Bosna a Hercegovina, Macedónsko, Litva, Lotyšsko,Estónsko, Moldavsko

6. ČO JE POTREBNÉ UROBIŤ PRI DOPRAVNEJ NEHODE ALEBO PORUCHE VOZIDLA?

* Je potrebné bezodkladne kontaktovať našu spoločnosť; riešenie nastavíme individuálne podľa vzniknutej situácie

7. ČO JE TO VÍKENDOVÁ SADZBA?

* Víkendový prenájom a jeho zvýhodnené účtovanie začína prevzatím vozidla v piatok po 9:00 a končí vrátením vozidla v pondelok do 09:00
* Pri prenájme do 3 dní vrátane je obmedzenie v počte najazdenách km na 300km/deň, po prekročení účtujeme poplatok 0,10 Euro s DPH/km

8. JE MOŽNÉ PRENÁJOM PREDĹŽIŤ?

* Predĺženie doby nájmu je možné na základe dohody s našou autopožičovňou a to aj telefonicky, prostredníctvom SMS správy alebo e-mailu
* V prípade oprávneného predĺženia nájmu nájomca hradí cenu za prenájom podľa skutočného počtu dní, ktoré motorové vozidlo užíva vypočítanej podľa dennej sadzby

7. AKÉ SÚ ĎALŠIE DôLEŽITÉ INFORMÁCIE K PRENÁJMU VOZIDLA?

* Naša autopožičovňa nezodpovedá za majetok klienta a za veci ponechané vo vozidle
* Ceny sú stanovené dohodou a spoločnosť Bravacar si vyhradzuje právo na ich úpravu
* Nájomca je zodpovedný za prípadné poplatky súvisiace s prevádzkou vozidla počas doby nájmu ako sú pokuty za dopravné priestupky, diaľničné známky mimo SR, parkovné a pod.
* Viacerí vodiči sú bez príplatku, je potrebné nám ich však vopred oznámiť
* Vo všetkých našich vozidlách je zakázané fajčiť
* Vozidlo sa preberá a odovzdáva s plnou nádržou paliva
* Vyhradzujeme si právo v prípade dohodnutej rezervácie a neočakávaných okolností (napr.škodová udalosť na zarezervovanom aute) prenajať zákazníkovi vozidlo rovnakej alebo vyššej kategórie za vopred dohodnutú cenu